Παράδειγμα

XML Σχήμα συγχρονισμού πίνακα material :

  • Ορίζουμε το query που θα διαβάσουμε τα δεδομένα <sql>
  • Ορίζουμε τα κλειδιά των πινάκων <keys>
  • Ορίζουμε τον απομακρυσμένο πίνακα <remote_table>
  • Αντιστοιχίζουμε τα πεδία της τοπικής βάσης με την απομακρυσμένη <fields>
<schema>
<material>
<keys>ID</keys>
<remote_table>material</remote_table>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="DESCRIPTION" RemoteField="Descr"></fields>
<fields LocalField="CODE" RemoteField="CODE"></fields>
<fields LocalField="DESCR2" RemoteField="Title"></fields>
<fields LocalField="RTLPRICE" RemoteField="RTLPRICE"></fields>
<sql>select ID,DESCRIPTION,CODE,DESCR2,RTLPRICE from material where Active=1</sql>
</material>

<vatcategory>
<keys>CODEID,ID</keys>
<remote_table>vat_ct</remote_table>
<fields LocalField="CODEID" RemoteField="VatID"></fields>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="VATDESCR" RemoteField="VatDescr"></fields>
<fields LocalField="PERCENTAGE" RemoteField="VatPersentage"></fields>
</vatcategory>
</schema>

XML Σχήμα εισαγωγή όλων των πεδίων αλλά ενημέρωση επιλεγμένων :

  • Ορίζουμε τα πεδία που δεν επιθυμούμε να ενημερωθούν κατά τον συγχρονισμό, μόνο κατά την εισαγωγή <exclude>
<schema>
<material>
<keys>ID</keys>
<remote_table>material</remote_table>
<exclude>CODE</exclude>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="DESCRIPTION" RemoteField="Descr"></fields>
<fields LocalField="CODE" RemoteField="CODE"></fields>
<fields LocalField="DESCR2" RemoteField="Title"></fields>
<fields LocalField="RTLPRICE" RemoteField="RTLPRICE"></fields>
<sql>select ID,DESCRIPTION,CODE,DESCR2,RTLPRICE from material where Active=1</sql>
</material>

<vatcategory>
<keys>CODEID,ID</keys>
<remote_table>vat_ct</remote_table>
<fields LocalField="CODEID" RemoteField="VatID"></fields>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="VATDESCR" RemoteField="VatDescr"></fields>
<fields LocalField="PERCENTAGE" RemoteField="VatPersentage"></fields>
</vatcategory>
</schema>

XML Σχήμα Ενημέρωση δεδομένων σε άλλη βάση από την προκαθορισμένη :

  • Στο πεδίο <remote_table> ορίζουμε την βάση. πίνακας
<schema>
<material>
<keys>ID</keys>
<remote_table>database2.material</remote_table>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="DESCRIPTION" RemoteField="Descr"></fields>
<fields LocalField="CODE" RemoteField="CODE"></fields>
<fields LocalField="DESCR2" RemoteField="Title"></fields>
<fields LocalField="RTLPRICE" RemoteField="RTLPRICE"></fields>
<sql>select ID,DESCRIPTION,CODE,DESCR2,RTLPRICE from material where Active=1</sql>
</material>
</schema>

XML Σχήμα Προστασία από μηδενικές εγγραφές στην πηγή.

Προκαθορισμένη είναι η προστασία των πινάκων από μηδενικές εγγραφές .
Αυτό σημαίνει ότι εάν για κάποιο λόγω η πηγή ( π.χ. το view ) φέρει μηδενικές εγγραφές τότε ο συγχρονισμός δεν θα προχωρήσει στην ενέργεια της διαγραφής.

Εάν επιθυμούμε να παρακάμψουμε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να ορίσουμε την μεταβλητή <protect_from_zero>0</protect_from_zero>
<schema>
<material>
<keys>ID</keys>
<remote_table>material</remote_table>
<protect_from_zero>0</protect_from_zero>
<fields LocalField="ID" RemoteField="ID"></fields>
<fields LocalField="DESCRIPTION" RemoteField="Descr"></fields>
<fields LocalField="CODE" RemoteField="CODE"></fields>
<fields LocalField="DESCR2" RemoteField="Title"></fields>
<fields LocalField="RTLPRICE" RemoteField="RTLPRICE"></fields>
<sql>select ID,DESCRIPTION,CODE,DESCR2,RTLPRICE from material where Active=1</sql>
</material>
</schema>

Συγχρονισμός αρχείων :

  • Ορίζουμε τις παραμέτρους Local & Remote Folder απο το Web Interface

Ενδεικτικά έργα